15 czerwiec 2020

Regulamin rekrutacji na dyżur wakacyjny 2020 dla dzieci uczęszczających do innych samorządowych przedszkoli

1. Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadzone w związku z nią obostrzenia Przedszkole Samorządowe nr 42 w Krakowie dysponuje możliwością przyjęcia w czasie dyżuru wakacyjnego 4 (słownie: czwórki) dzieci uczęszczających do innych samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

2. Dyżur wakacyjny trwa od 1 lipca do 31 lipca br.

 

3. Na dyżur wakacyjny przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy w czasie dyżuru nie przebywają na urlopie lub zwolnieniu lekarskim i w związku z tym nie mają możliwości zapewnić w inny sposób dzieciom opieki.

 

4. Rekrutacja na dyżur wakacyjny dzieci trwa w okresie od 19 czerwca do 22 czerwca br.

 

5. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 24 czerwca br. o godz. 12:00. Wyniki naboru zostaną udostępnione na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 42.

 

6. Kandydaci z przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie wraz ze wnioskiem niżej wymienione dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na dyżur na właściwym formularzu (tj. dla dzieci uczęszczających do przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie)

b) zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców

c) zaświadczenie, że dziecko w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do samorządowego przedszkola Gminy Kraków

d) dokumenty potwierdzające dane zawarte w kryteriach rekrutacyjnych od 4 do 10

Dokumenty należy składać wyłącznie w wersji papierowej, zapakowane w podpisaną kopertę. Dokumenty przyjmuje portiernia Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, ul. Rydygiera 20 w dniach 19 i 22 czerwca w godzinach 8:00 – 15:00.

 

7. Wnioski zawierające niewłaściwe dokumenty, niepełną dokumentację, przysłane drogą elektroniczną lub złożone poza terminem rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

8. Nabór kandydatów z przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 odbywa się na podstawie kryteriów określonych we wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny. Za każdy spełniony warunek kandydat otrzymuje 1 punkt.

 

9. Kandydaci mogą również otrzymać łącznie nie więcej niż 1 punkt za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola przekraczające 5 godzin bezpłatnej opieki. Punkty przyznawane są wg. następującego przelicznika:

  • 6:30-8:00 – 0,17 pkt
  • 13:00-14:00 –0,17 pkt
  • 14:00-15:00 – 0,17pkt
  • 15:00-16:00 – 0,17 pkt
  • 16:00-17:00 – 0,17 pkt
  • 17:00-18:00 – 0,17 pkt

W przypadku kandydatów, którzy zadeklarują wszystkie godziny korzystania z usług przedszkola od 6:30 do 18:00 przyznawane punkty zaokrągla się do pełnego 1 punktu.

 

10. Kandydat może uzyskać maksymalnie 11 punktów.

 

11. W miarę wolnych miejsc przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskali najwyższą liczbę punktów.

 

12. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

POUCZENIE

Dane osobowe zawarte we wnioskach i załącznikach do nich będą wykorzystywane dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Dane osobowe zawarte w składanych wnioskach i załącznikach do nich podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie.

Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek na dyżur wakacyjny