Regulamin rekrutacji na dyżur wakacyjny 2022 dla dzieci uczęszczających do innych samorządowych przedszkoli

 1. Dyżur wakacyjny trwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia br.

 2. Rekrutacja na dyżur wakacyjny dzieci trwa w okresie od 11 maja do 20 maja br.

 3. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 24 maja br. o godz. 12:00. Wyniki naboru zostaną udostępnione na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 42.

 4. Kandydaci z przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie wraz ze wnioskiem niżej wymienione dokumenty:

  1. wniosek o przyjęcie na dyżur na właściwym formularzu (tj. dla dzieci uczęszczających do przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie)

  2. zaświadczenie, że dziecko w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do samorządowego przedszkola Gminy Kraków. 

 5. Wnioski zawierające niepełną dokumentację, przysyłane drogą elektroniczną lub złożone poza terminem rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 6. Nabór kandydatów z przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 odbywa się na podstawie kryteriów określonych we wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny. Za każdy spełniony warunek kandydat otrzymuje 1 punkt.

 7. Kandydat może uzyskać maksymalnie 7 punktów.

 8. W miarę wolnych miejsc przyjmowani są kandydaci, o których mowa w pkt. 2 niniejszego regulaminu, którzy w wyniku rekrutacji uzyskali najwyższą liczbę punktów.

 9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

Dokumenty należy składać wyłącznie w wersji papierowej. Dokumenty przyjmuje Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, ul. Rydygiera 20 w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Formularz wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny: [POBIERZ]

 

POUCZENIE

Dane osobowe zawarte we wnioskach i załącznikach do nich 1będą wykorzystywane dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655).

Dane osobowe zawarte w składanych wnioskach i załącznikach do nich podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie.

Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.