Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10.

Data publikacji strony internetowej: 01 września 2016 roku

Data ostatniej aktualizacji: 18 marca 2021 roku

Osoba odpowiedzialna: Jacek Dziadkowiec

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

 

 Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 18 marca 2021 roku.

1) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Dziadkowiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.  12‑657‑75-62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Dostępne ułatwienia na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery, żółte tło),
 • zastosowanie negatywnego kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zmniejszenia wielkości liter na stronie,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

 

Dostępność architektoniczna

 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie wchodzą budynki Szkoły Podstawowej nr 157 oraz Samorządowego Przedszkola nr 42

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 157

Do budynku Szkoły Podstawowej prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku wchodzą do budynku wyłącznie szkoły górnym wejściem, przy którym znajduje się winda transportowa dla wózków. Ze względu na brak podjazdu i windy wejście dolne do budynku szkoły jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku.

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku Samorządowego Przedszkola nr 42

Budynek Samorządowego Przedszkola nr 42 w Krakowie jest budynkiem parterowym. Główne wejście znajduje się na poziomie chodnika i nie prowadzą do niego schody.

 

 1. Opis dostępności korytarzy i schodów w budynku Szkoły Podstawowej nr 157

Wejście górne prowadzi do hallu głównego.

Z hallu głównego można dostać się wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są to gabinety Dyrektora, Wicedyrektora, Pedagoga Szkolnego oraz Szkolnego Doradcy Zawodowego, jak również Sekretariat Szkoły.

Na drugie piętro, gdzie znajduje się gabinet pielęgniarski prowadzą schody.

Wejście dolne prowadzi do szatni, pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz oddziału przedszkolnego.

 

 1. Opis dostosowań

Przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu do budynku Szkoły Podstawowej nr 157 prowadzi podjazd, którym można dostać się do windy do transportu wózków, którą można dostać się do wejścia górnego do budynku Szkoły.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby m. in. oświaty, a tym samym także do budynków wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie. Warunkiem wejścia na teren budynku sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynkach wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

 
 
 

obowiązuje od 21 września 2020.

 • [pobierz] - usprawiedliwienie nieobecności  
 • [pobierz] - zwolnienie z lekcji 
 • [pobierz] - karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną 
 • [pobierz] - deklaracja woli korzystania z obiadów na stołówce szkolnej

Sprawozdania finansowe są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty

2018 rok https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=110192
2019 rok https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=124847

 

Rejestr wynajmów

2019 wykaz wynajmów
2020 wykaz wynajmów

 

 

W dniach 16.03 do 25.03 sekretariat Szkoły Podstawowej nr 157 przyjmuje wnioski rekrutacyjne do klasy 1 szkoły podstawowej w godz. 8:00-15:00. 

 Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym możliwe jest przesyłanie wniosków i dokumentów rekrutacyjnych w formie skanu lub zdjęcia. Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 informuje, że rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie będzie trwać w dniach od 2 do 31 marca br. Rekrutacja odbywać będzie się drogą elektroniczną na podstawie UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

2 – 31 marca 2020 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30 kwietnia 2020 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 – 15 maja 2020 r. - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

18 maja 2020 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 – 26 maja 2020 r. – Rekrutacja uzupełniająca

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest z wykorzystaniem Elemento, serwisu rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (https://krakow.elemento.pl). Podanie (wydrukowane z systemu Elemento lub pobrane z sekretariatu) z podpisem obojga Rodziców należy złożyć w sekretariacie Szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Platforma elektroniczna, za pomocą której odbywa się rekrutacja będzie dostępna od poniedziałku 02.03.2020 roku, od godz. 8:00 - https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/