A A A

JADŁOSPIS

Wytłuszczonym drukiem zaznaczone są składniki powodujące alergie i reakcje nietolerancji. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 października 2011r

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020

ŚNIADANIE: kakao z mlekiem, chleb pszenno - żytni z masłem, szynka z kurczaka, rzodkiewka, dżem, herbata z cytryną

PRZEKĄSKA: jabłko

OBIAD: zupa jarzynowa z makaronem/mąka pszenna/ i śmietaną na wywarze mięsno -jarzynowym, bitki wieprzowe w sosie /mąka pszenna, śmietana/, ziemniaki z masłem, surówka z ogórka kiszonego, kompot

PODWIECZOREK: rogaliki drożdżowe /mąka pszenna, jajko, mleko/ z białym serem /jogurt naturalny/ lub dżemem (dieta bez mleka), gruszka, herbata z cytryną

WTOREK 19.05.2020

ŚNIADANIE: płatki kukurydziane z mlekiem, chleb pszenno - żytni z masłem, filet z indyka, pomidor, dżem, herbata z cytryną

PRZEKĄSKA: gruszka

OBIAD: zupa ziemniaczana /mąka pszenna/ na wywarze mięsno - jarzynowym,  spaghetti z mięsem /mąka pszenna/, marchewka, kompot owocowy

PODWIECZOREK: rogaliki drożdżowe /mąka pszenna, jajko, mleko/ z białym serem lub dżemem i z cukrem pudrem, mleko, jabłko, herbata z cytryną

ŚRODA 20.05.2020

ŚNIADANIE: kakao z mlekiem, chleb pszenno - żytni z masłem, szynka wiejska, rzodkiewka, dżem, herbata z cytryną

PRZEKĄSKA: jabłko

OBIAD: barszcz czerwony /mąka pszenna/na wywarze mięsno - jarzynowym z ziemniakami i śmietaną, gulasz wieprzowy /mąka pszenna, śmietana/, kasza jęczmienna, sałata zielona ze śmietaną, kompot

PODWIECZOREK: kisiel owocowy, chrupki kukurydziane, kawa Inka /jęczmień, żyto/, herbata z cytryną

 

 

CZWARTEK 21.05.2020

ŚNIADANIE: płatki czekoladowe /mąka pszenna, owsiana, jęczmienna/ z mlekiem, bułka grahamka z masłem, kiełbasa krakowska z fileta, ogórek kiszony, dżem, herbata z cytryną

PRZEKĄSKA: gruszka

OBIAD: zupa ogórkowa /mąka pszenna/ z ryżem i śmietaną na wywarze mięsno - jarzynowym, kotlet mielony /mąka pszenna, jajko/, ziemniaki z masłem, mizeria ze śmietaną, kompot

PODWIECZOREK: galaretka porzeczkowa, biszkopty /mąka pszenna, jajko/, bita śmietana 30%, jabłko, herbata z cytryną

PIĄTEK 22.05.2020

ŚNIADANIE: kawa Inka /jęczmień, żyto/ z mlekiem, chleb pszenno - żytni z masłem, jajko, pomidor, dżem, herbata z cytryną

PRZEKĄSKA: ogórek kiszony

OBIAD: zupa grysikowa /kasza manna/ z ziemniakami na wywarze mięsno - jarzynowym, filet z Miruny panierowany /mąka pszenna, jajko/, ziemniaki z masłem, surówka z kiszonej kapusty, kompot

PODWIECZOREK: ciasto marchewkowe /mąka pszenna, jajko/, kawa Inka /jęczmień, żyto/ z mlekiem, herbata z cytryną

Na życzenie między posiłkami i posiłków podawana jest woda źródlana niegazowana

Od 18 maja wznawia działalność przedszkole. W przedszkolu będą prowadzone zajęcia opiekuńcze.

Uwzględniając możliwości organizacyjne oraz warunki sanitarne niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, ale również pracownikom pedagogicznym i obsługi, zostają uruchomione 3 grupy po 12 dzieci.

grupa 1 – żółta

grupa 2 – niebieska

grupa 3 – zielona

Sale dydaktyczne zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi.

Godziny funkcjonowania przedszkola nie ulegają zmianie, z zastrzeżeniem godzin przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola. Ze względów sanitarnych dzieci będą przyjmowane do godziny 9.00, a odbierane przez rodziców od godziny 13.00.

Jednak zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji.

Na czas zmiany organizacyjnej przedszkola na podstawie art. 106 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn.zm.) -  stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł od dnia 18 maja 2020 r.

 

Dla dzieci pozostających w domu pod opieką rodziców, nauczyciele poszczególnych grup będą przesyłać propozycje gier i zabaw zgodnie z podstawą programową poprzez dziennik elektroniczny Librus.

6.30-8.30 Ranek

Zabawy swobodne, indywidualne lub w małych grupach, wynikające z własnej aktywności dziecka. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozwijanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności w zabawie i samoobsłudze oraz poszanowania indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie zdolności dziecka. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń porannych.


8.30-9.00 Śniadanie

Przygotowanie do śniadania; czynności samoobsługowe oraz higieniczne. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.


9.00-9.30 Swobodna zabawa dzieci

Inicjowanie przez dzieci zabaw manipulacyjnych, rysunkowych, konstrukcyjnych, tematycznych oraz stolikowych np. puzzle, układanki, dobieranki, gry typu Piotruś i inne. Poszanowanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci.


9.30-10.15 Zajęcia dydaktyczne

Czynności organizacyjne i porządkowe. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, kierowane przez nauczyciela, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Działalność i tematyka dostosowana do możliwości wiekowych i rozwojowych dzieci w poszczególnych grupach z uwzględnieniem indywidualności dziecka.


10.15–10.30 II Śniadanie „Chrupanka”

Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych, podczas przygotowania się i spożywania posiłku. Wdrażanie do poznania i rozumienia zasad racjonalnego odżywiania się.


10.30-11.30 Ruch i zabawa na powietrzu

Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu. Zabawy i gry sportowe, terenowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, przestrzeganie zasad oraz umów warunkujących bezpieczną zabawę. Udział w spacerach i wycieczkach, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, konstrukcyjno-techniczne.


11.30-12.30 Obiad

Czynności organizacyjne, samoobsługowe, w tym higieniczne, podczas przygotowywania się do posiłku. Kształtowanie postawy kulturalnego zachowywania się przy stole, prawidłowych nawyków żywieniowych oraz prawidłowej postawy ciała, a także celebrowania posiłków.


12.30–13.00 Relaks

Zaspokojenie potrzeby relaksu i odpoczynku, rozładowywanie stresu i napięcia podczas zabaw wyciszających i relaksacyjnych. Rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą podczas oglądania książeczek. Uczestniczenie w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom poprzez aktywne słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, baśni, opowiadań. Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości w słuchanych treściach różnorodnych bajek i opowiadań.


13.00-14.00 Wspieranie działań twórczych

Ćwiczenia utrwalające i pogłębiające zdobyte wiadomości na zajęciach edukacyjnych. Wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie zdolności, mające na celu osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki w szkole. Wspieranie działań twórczych, rozwijanie zdolności dzieci poprzez kontakt ze sztuką i muzyką.


14.00-14.30 Podwieczorek

Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych podczas przygotowywania się i spożywania posiłku, czynności samoobsługowe. Wdrażanie do poznania i rozumienia zasad racjonalnego odżywiania się.


14.30–18.00 Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci

Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju dziecka. Prowadzenie zajęć z dzieckiem zdolnym oraz kompensacyjno-korekcyjnych. Obserwacja pedagogiczna, rozmowy planowane i sytuacyjne. Umożliwienie samodzielnej aktywności w zakresie organizacji swojego czasu, podejmowanie zabaw wynikających z zainteresowań i pomysłów dzieci. Rozwijanie kreatywności i elastyczności w podejmowanych działaniach. Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych i dbania o zabawki. Kształtowanie nawyków porządkowych, utrwalanie zasad bezpieczniej i zgodnej zabawy.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz. U. 2017 poz. 356.

Zarządzenie nr 14/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu nr 42 w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6 poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego:

 

 §1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Samorządowego Przedszkola nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Krakowie w okresie od 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, zadania Samorządowego Przedszkola nr 42 w Krakowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń dziennika elektronicznego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie

Danuta Kohut

Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie. Funkcjonuje od 1 stycznia 2018 roku.

W przedszkolu jest pięć oddziałów (Misie, Delinki, Biedronki, Żabki i Pingwinki) dla 125 dzieci.

Przedszkole ma własną kuchnię przygotowującą zdrowe i smaczne posiłki dla przedszkolaków.

Jestem tu, by pomóc Ci poruszać się po stronie

Logowanie