nabór do klas pierwszych - informacje

link do systemu rekrutacji elektronicznej  "elemento": https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/elemento-public/

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

Kandydaci przyjęci i nieprzyjęci

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

 

Oferta Szkoły

 

 

 

Informacje rekrutacyjne

 

Kryteria rekrutacyjne

 • Kryterium obwodowe (100 pkt.)
 • Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo [1]
 • Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu
 • Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne [1]
 • Szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat
 • Droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej
 • Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej

 

Przewidywana liczba klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024: 2.

 

Wniosek rekrutacyjny: [pobierz]

 

 Zasady rekrutacji

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 1 – 31 marca 2023 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 - 1 marca 2023 r., natomiast wnioski można składać codziennie w godzinach 8:00-15:00 w Sekretariacie Szkoły.

 1. Rekrutacja na rok szkolnych 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl).
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 4. Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności - z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

 

Jak elektronicznie wypełnić wniosek: [pobierz instrukcję

 

Terminarz rekrutacji

 • 1 – 31 marca 2023 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie w szkołach podstawowych
 • 21 kwietnia 2023 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę – uzyskują informację
  o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwsza.
 • 24 kwietnia – 5 maja 2023 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko.
 • 8 maja 2023 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej
  o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły).
 • 9 maja 2023 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

W Krakowie nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2016 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku  z odroczenia obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2017 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl) rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie można złożyć również w formie elektronicznej wykorzystując do podpisu profil zaufany.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk (w formie papierowej) można również pobrać  w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć w terminie do 31 marca br. – w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl). Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.