15 maj 2020

Od 18 maja wznawia działalność przedszkole. W przedszkolu będą prowadzone zajęcia opiekuńcze.

Uwzględniając możliwości organizacyjne oraz warunki sanitarne niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, ale również pracownikom pedagogicznym i obsługi, zostają uruchomione 3 grupy po 12 dzieci.

grupa 1 – żółta

grupa 2 – niebieska

grupa 3 – zielona

Sale dydaktyczne zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi.

Godziny funkcjonowania przedszkola nie ulegają zmianie, z zastrzeżeniem godzin przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola. Ze względów sanitarnych dzieci będą przyjmowane do godziny 9.00, a odbierane przez rodziców od godziny 13.00.

Jednak zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji.

Na czas zmiany organizacyjnej przedszkola na podstawie art. 106 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn.zm.) -  stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł od dnia 18 maja 2020 r.

 

Dla dzieci pozostających w domu pod opieką rodziców, nauczyciele poszczególnych grup będą przesyłać propozycje gier i zabaw zgodnie z podstawą programową poprzez dziennik elektroniczny Librus.