30 sierpień 2022

Wytyczne

zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

 Szkole Podstawowej nr 157 w Krakowie

w zakresie organizacji opieki

 

obowiązują od 01 września 2022 roku

 

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 157 może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki, w tym m.in. stosowania maseczek zasłaniających nos i usta.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby
  zakaźnej.
 • Dzieci po przyjściu (przebraniu się) do szkoły w pierwszej kolejności myją ręce wodą z mydłem.
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji
  lub choroby zakaźnej.
 • Opiekunowie mają obowiązek przestrzegać regulaminu szkoły w szczególności
  zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
 • Ogranicza się  przebywanie osób trzecich w szkole, na jej terenie mogą przebywać tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej).
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkolnego zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem lub dziećmi. Opiekun pozostaje przy portierni i nie wchodzi do szatni.
 • Opiekunowie wchodzący na teren szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce.
 • Uczniowie nie wnoszą na teren szkoły żadnych zabawek, w szczególności maskotek i pluszaków, ani żadnych innych zbędnych przedmiotów.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, niedzielenie się zaczętym jedzeniem lub napojami.