10 luty 2020

6.30-8.30 Ranek

Zabawy swobodne, indywidualne lub w małych grupach, wynikające z własnej aktywności dziecka. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozwijanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności w zabawie i samoobsłudze oraz poszanowania indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie zdolności dziecka. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń porannych.


8.30-9.00 Śniadanie

Przygotowanie do śniadania; czynności samoobsługowe oraz higieniczne. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.


9.00-9.30 Swobodna zabawa dzieci

Inicjowanie przez dzieci zabaw manipulacyjnych, rysunkowych, konstrukcyjnych, tematycznych oraz stolikowych np. puzzle, układanki, dobieranki, gry typu Piotruś i inne. Poszanowanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci.


9.30-10.15 Zajęcia dydaktyczne

Czynności organizacyjne i porządkowe. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, kierowane przez nauczyciela, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Działalność i tematyka dostosowana do możliwości wiekowych i rozwojowych dzieci w poszczególnych grupach z uwzględnieniem indywidualności dziecka.


10.15–10.30 II Śniadanie „Chrupanka”

Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych, podczas przygotowania się i spożywania posiłku. Wdrażanie do poznania i rozumienia zasad racjonalnego odżywiania się.


10.30-11.30 Ruch i zabawa na powietrzu

Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu. Zabawy i gry sportowe, terenowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, przestrzeganie zasad oraz umów warunkujących bezpieczną zabawę. Udział w spacerach i wycieczkach, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, konstrukcyjno-techniczne.


11.30-12.30 Obiad

Czynności organizacyjne, samoobsługowe, w tym higieniczne, podczas przygotowywania się do posiłku. Kształtowanie postawy kulturalnego zachowywania się przy stole, prawidłowych nawyków żywieniowych oraz prawidłowej postawy ciała, a także celebrowania posiłków.


12.30–13.00 Relaks

Zaspokojenie potrzeby relaksu i odpoczynku, rozładowywanie stresu i napięcia podczas zabaw wyciszających i relaksacyjnych. Rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą podczas oglądania książeczek. Uczestniczenie w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom poprzez aktywne słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, baśni, opowiadań. Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości w słuchanych treściach różnorodnych bajek i opowiadań.


13.00-14.00 Wspieranie działań twórczych

Ćwiczenia utrwalające i pogłębiające zdobyte wiadomości na zajęciach edukacyjnych. Wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie zdolności, mające na celu osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki w szkole. Wspieranie działań twórczych, rozwijanie zdolności dzieci poprzez kontakt ze sztuką i muzyką.


14.00-14.30 Podwieczorek

Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych podczas przygotowywania się i spożywania posiłku, czynności samoobsługowe. Wdrażanie do poznania i rozumienia zasad racjonalnego odżywiania się.


14.30–18.00 Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci

Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju dziecka. Prowadzenie zajęć z dzieckiem zdolnym oraz kompensacyjno-korekcyjnych. Obserwacja pedagogiczna, rozmowy planowane i sytuacyjne. Umożliwienie samodzielnej aktywności w zakresie organizacji swojego czasu, podejmowanie zabaw wynikających z zainteresowań i pomysłów dzieci. Rozwijanie kreatywności i elastyczności w podejmowanych działaniach. Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych i dbania o zabawki. Kształtowanie nawyków porządkowych, utrwalanie zasad bezpieczniej i zgodnej zabawy.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz. U. 2017 poz. 356.